Thai | English
  งานพัฒนาสังคม
งานเอดส์และสุขภาพ
 

“ป้องกัน รู้ทัน เข้าถึงสิทธิรักษา อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและเท่าเทียม”

    “เอดส์ทำลายภูมิคุ้มกัน ไม่ได้ทำลายศักยภาพของคน”  เป็นข้อค้นพบที่มูลนิธิได้จากการทำงานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อในช่วง
แรกเมื่อปี 2536 งานด้านสุขภาพและเอดส์จึงไม่ใช่ปัญหาด้านสุขภาพอย่างเดียว แต่รวมถึงปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย เราจึงมุ่งเน้นทำงานส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเอง สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การเข้าถึงสิทธิและช่องทางการรักษา  ขณะเดียวกันก็ทำงานรณรงค์ป้องกันกับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อรายใหม่ การจัดตั้งหน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์องค์รวมในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งการปรับ
ทัศนคติที่ดีต่อสังคมว่า “เอดส์สามารถอยู่ร่วมกันได้”
  

[ +zoom ]

[ +zoom ]
งานพัฒนาสังคม
- งานเอดส์และสุขภาพ
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY