Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
รางวัลแห่งการเสริมพลังของชุมชน


การดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หากขาดการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเหล่านั้นแล้ว ย่อมได้รับผลกระทบ
ไม่มากก็น้อย ดังกรณีตัวอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดสุรินทร์ แม้จะเป็นพลังงานทางเลือกและเป็นเรื่องความมั่นคง
ด้านพลังงานของจังหวัดก็ตาม หากขาดการบริหารจัดการที่ดีย่อมก่อมลภาวะทั้งทางเสียง น้ำ กลิ่น ฝุ่นละออง และ
การจราจรได้ทั้งสิ้น

 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน หรือ Community Health Impact Assessment : CHIA จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสุรินทร์ทั้ง 2 แห่ง ใช้ในการศึกษา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่ได้รับอย่างมีระบบ มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมในการปกป้องสิทธิของตนเองและชุมชนรวมทั้ง
เสริมพลังให้คนในชุมชนใช้ข้อมูลผลการศึกษาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาอีกด้วย

 
และในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชมและให้กำลังใจเครือข่ายและชุมชนที่นำเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพ ,ธรรมนูญสุขภาพและการประเมินผลด้านสุขภาพชุมชน” ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ของตนเอง
โดยจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพด้านการใช้เครื่องมือ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน” ไปครอง

 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY