Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
รางวัลแห่งการเสริมพลังของชุมชน


การดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หากขาดการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเหล่านั้นแล้ว ย่อมได้รับผลกระทบ
ไม่มากก็น้อย ดังกรณีตัวอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดสุรินทร์ แม้จะเป็นพลังงานทางเลือกและเป็นเรื่องความมั่นคง
ด้านพลังงานของจังหวัดก็ตาม หากขาดการบริหารจัดการที่ดีย่อมก่อมลภาวะทั้งทางเสียง น้ำ กลิ่น ฝุ่นละออง และ
การจราจรได้ทั้งสิ้น

 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน หรือ Community Health Impact Assessment : CHIA จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสุรินทร์ทั้ง 2 แห่ง ใช้ในการศึกษา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่ได้รับอย่างมีระบบ มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมในการปกป้องสิทธิของตนเองและชุมชนรวมทั้ง
เสริมพลังให้คนในชุมชนใช้ข้อมูลผลการศึกษาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาอีกด้วย

 
และในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชมและให้กำลังใจเครือข่ายและชุมชนที่นำเครื่องมือ “สมัชชาสุขภาพ ,ธรรมนูญสุขภาพและการประเมินผลด้านสุขภาพชุมชน” ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ของตนเอง
โดยจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพด้านการใช้เครื่องมือ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน” ไปครอง

 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY