Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
ฝึกประสบการณ์ สร้างความรู้และมุมมองใหม่
สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการได้มาฝึกสหกิจศึกษาที่มูลนิธิพัฒนาอีสานเป็นระยะเวลา 3 เดือน 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ได้รับประสบการณ์หลากหลายเรื่องราวและหลากหลายประเด็น คือ 

1. แนวคิด และวิธีการทำงานขององค์กร
    -ได้รับประสบการณ์ในด้านการทำงานที่หลากหลายรูปแบบในด้านของการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในเรื่องของการเข้าร่วมหรือการจัดเวทีพูดคุยในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานของแต่ละงาน
    -การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ โดยไม่หวังผลกำไร เช่นกรณีการส่งเสริมเรื่องการใช้เตาแกลบ โซล่าเซลล์ ซึ่งชอบแนวคิดที่องค์กรมุ่งเน้นให้คนในชุมชนหรือบุคคลที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และฝึกฝน แทนที่จะคอยพึ่งพาปัจจัยหลายอย่างทั้งที่เรื่องบางหากคนเราเรียนรู้และตั้งใจที่จะทำก็สามารถทำได้ถึงแม้ว่าในครั้งแรกอาจจะได้ผลที่ออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ทว่าในครั้งต่อๆไปก็จะทำให้เราจำได้และสามารถนำมาคิดต่อหรือประยุกต์งานชิ้นนั้นออกมาได้ในระดับดี  คือแนวคิดการทำงานแบบนี้เป็นการมองการณ์ไกล เน้นการพึ่งตนเองซึ่งสวนกระแสกับสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบันที่สังคมปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลให้ผู้คนรักความสะดวกสบายพึ่งแต่ปัจจัยภายนอกจนลืมพึ่งตนเอง

2. การใช้ชีวิตในการทำงาน
    -  ได้รู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตการทำงาน จากการที่เรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในรั้วมหาลัย หรือแม้แต่การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเองมาสู่ชีวิตการทำงานจริงซึ่งย่อมมีความแตกต่างแต่เราก็สามารถเรียนรู้และสามารถที่จะปรับตัวได้ ในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันในการทำงานซึ่งแตกต่างกันเพราะในห้องเรียนคือรุ่นเพื่อนทั้งหมดแต่ในการทำงานมีผู้ใหญ่หลายวัยและเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์
    -  ได้รู้จักเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของชีวิตการทำงาน
    -  ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นคือการเรียนรู้ตั้งแต่การเป็นผู้เข้าร่วมงานว่าจะต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างไร การทำงานเรียนรู้จากแต่ละฝ่ายแต่ละความถนัดของงานนั้นๆ
    -  ได้รู้จักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองในการทำงาน คือการสร้างความสัมพันธ์จากการยิ้มไหว้ทักทาย และพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในองค์กร
     -  ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆในการทำงาน

3.เรียนรู้ศึกษาชุมชน
    - ได้นำทฤษฎีที่ศึกษามาปรับใช้ในการลงชุมชนอย่างการวิเคราะห์ชุมชน คือในการวิเคราะห์ชุมชนต้องมีการศึกษาบริบทชุมชน ศึกษาด้านวัฒนธรรมประเพณี ศึกษาการเมือง เป็นต้น 
    -  เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี จากการลงชุมชนในพื้นที่อีสานใต้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่มีบางชนิดที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาเขมร 
    - ได้สัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน กรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีผลกระทบด้านเสียงรบกวน ฝุ่นละออง กลิ่นที่ชัดเจน
    - มีโอกาสได้ร่วมงานบุญของชุมชนได้เห็นบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
    - ได้รับความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในชุมชนและผูกพันกับครอบครัวที่ได้ไปพักอาศัยซึ่งให้ความรักความอบอุ่นเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของชุมชน

4.เรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือกและได้ฝึกปฏิบัติจริง
รู้จักและเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น จากที่แต่ก่อนไม่ได้ให้ความสนใจเลยและไม่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทำให้ได้เปิดแนวคิดและมุมมองใหม่ๆสำหรับคนที่ไม่เคยได้ตระหนักอย่างตัวข้าพเจ้าอย่างเช่นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ได้ความรู้ได้ศึกษาและได้สัมผัสส่วนเรื่องเตาเผาถ่านอนุรักษ์พลังงานได้ฝึกปฏิบัติจริงได้เห็นความผิดพลาดของตนเองเมื่อทำในครั้งแรกไม่สำเร็จและได้ลองทำใหม่เพื่อแก้ไขให้งานออกมาสำเร็จและเทคโนโลยีเตาแกลบ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน 

เกษตรอินทรีย์ที่ทางมูลนิธิได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน ทำให้ได้มองมุมที่ไม่ได้มองมาก่อนและจุดประกายความคิดอยากจะสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไปในอนาคต เกิดความคิดแม้กระทั่งว่าอยากจะนำไปเป็นแนวทางให้กับชุมชนที่ตนได้ไปทำงานในอนาคตหากได้ทำงานด้านพัฒนาชุมชนหรือไม่ได้ทำก็ตาม

นางสาวพรไพลิน  แก้ววังปา นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY