Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
​บ้านเกร็ดตระการ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2 มิถุนายน 2558 มูลนิธิพัฒนาอีสานร่วมกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ มีโอกาสนำคณะแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหลายแห่งเข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานต้านการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในปัญหากับบุคคล แกนนำที่เกี่ยวข้องกับงานต้านการค้ามนุษย์ในภาพรวมและสถานการณ์เฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งพัฒนาทีมงาน สร้างเครือข่ายงานทั้งระดับบุคคล องค์กรเพื่อบูรณาการงานเชิงรุกในจังหวัดสุรินทร์ต่อไป โดยจุดแรกที่ไปคือ บ้านเกร็ดตระการ

บ้านเกร็ดตระการ หรือ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ  เดิมชื่อสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2503 ในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ต่อมากฎหมายได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองหญิงที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี เข้ารับการคุ้มครองโดยเน้นการบำบัด ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2539 เป็นต้นมา

ขณะเดียวกันบ้านเกร็ดตระการได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี ที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท เช่น ถูกละเมิดทางเพศ มีความประพฤติไม่เหมาะสม ประสบปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมอื่นๆ

นอกจากนี้ยังได้ให้ความคุ้มครองต่อหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถูกหลอกมาบังคับใช้แรงงาน ถูกบังคับหรือแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจบริการทางเพศหรือเป็นขอทาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ปัจจุบันสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ให้บริการสังคมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงที่อายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 หรือหญิงที่มีอายุเกิน 18 ปีที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครอง 2.หญิงและเด็กทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์    และ 3.หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม

ในปี 2558 มีผู้ได้รับความเสียหายอยู่ในความดูแลเพื่อบำบัด ฟื้นฟู ฝึกอาชีพเพื่อรอกระบวนการยุติธรรม จำนวน 157 คน แบ่งเป็น คนไทย 53 คน ลาว 81 คน พม่า 15 คน กัมพูชา 7 คนและเอธิโอเปีย 1 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ปี 2557 และไทยตกไปอยู่กลุ่มประเทศที่ 3 (Tier 3) ซึ่งหมายถึง “ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์” ซึ่งการตกไปอยู่ Tier 3 อาจทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในด้านการส่งออกหรือความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมีพึงปฏิบัติต่อกันในฐานะพลเมืองของโลก ดังนั้นประเทศไทยควรเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเสียที 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY