Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
ขอบคุณที่ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา
โครงการเนทปันสุข  "สุขจากการให้ สุขที่ได้แบ่งปัน" กิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิพัฒนาอีสาน โดยการขอรับบริจาคสินค้าคุณภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว นำมาจำหน่ายเป็นทุนทำงานพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตกุศล บริจาคให้ทั้งในรูปแบบเงินสดและสินค้าคุณภาพดี

ณ 31 ธันวาคม 2557 มียอดเงินรวมทั้งสิ้น  126,306 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยหกบาทถ้วน  และที่ผ่านมามูลนิธิได้นำเงินจากโครงการนี้บางส่วน  ไปปันสุขให้กับผู้นำชุมชนที่เจ็บป่วย “แม่หนู  แก้วมณี” บ้านบะไห่ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และสมทบกิจกรรมโครงการเพื่อน้องสัญจรปี 5  ปันโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านดงนา ต.หนามแท่ง  อ.ศรีเมืองใหม่   จ.อุบลราชธานี  

มูลนิธิขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน  ที่ได้ร่วมทำงานพัฒนาไปกับเรา ดังรายนามผู้บริจาคต่อไปนี้
1.คุณศัลย์  มูลศาสตร์                                  22.คุณอาริยา  โมราษฎร์    
2.คุณโกวิทย์-คุณสรินทิพย์ กุลสุวรรณ            23.คุณพิศมัย  นามพรม    
3.คุณชุมพล สุรินทราบูรณ์                            24.ศ.สายันต์  ไพรชาญจิตร์
4.รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร                              25. คุณขวัญตา  เวลาเกิด    
5.คุณพิพัฒน์  สุภิษะ                                    26. รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
6.คุณชวกร  ศรีโสภา                                    27. คุณจินตนา  พงษ์ประสิทธิ์
7.คุณวิจิตรา  ชูสกุล                                     28. คุณอรพรรณ  พงษ์ประสิทธิ์
8.คุณณัฐกานต์  สิทธิสังข์                             29. คุณนงลักษณ์  พงษ์ประสิทธิ์
9.คุณภาวิดา  ซุยวัฒนา                                30. คุณนิจจิรา  พงษ์ประสิทธิ์
10.คุณปลั่งศรี  มูลศาสตร์                             31. คุณมัณฑนา  รวดเร็ว
11.คุณสุชาดา  แกมกล้า                               32. คุณจีรนันท์  ขุนรักษ์พะเนาว์
12.มูลนิธิปลั่งศรี  มูลศาสตร์                          33. คุณฐิติรัตน์  คลังบุญครอง
13.คุณสุมาลี  คุ้มสะดวก                               34. คุณศิริวรรณ  จันทร์เกษม
14.คุณวงเดือน  มาลีหวล                              35. คุณลดาวัลย์  อารยะพงศ์
15.คุณประมวลศรี  เตชะวีรพงษ์                     36.คุณสุขสันต์  กุณฑียะ    
16.คุณลำไย  บรรดาศักดิ์                              37. คุณกัลยรัตน์  อุไร
17.คุณวลัยพร  วังคะฮาต                              38. คุณแพลเฌอ  จงประเสริฐ
18.พญ.จินต์  น้อยศิริ                                    39. คุณพลอยพัชรินทร์  จันทร์สว่าง    
19.คุณชะนวล  อย่าลืมดี                               40. รศ.ดร.อาภาพันธ์  จันทร์สว่าง    
20.คุณชาคริต  หาญคำภา                             41. คุณคัทรี  โชติเสถียร    
21.คุณศศิประภา  คมคาย                              42. คุณสรินธร  รัตน์เจริญขจร

[ +zoom ]
นางปลั่งศรี มูลศาสตร์ (ซ้าย) อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ บริจาคสินค้ากับเนทปันสุข รับมอบโดย นางวิจิตรา ชูสกุล ผู้จัดการมูลนิธิฯ

[ +zoom ]
นางอาริยา โมราษฎร์ (ขวาสุด) ผอ.ศูนย์ศิลปศึกษาธรรมชาติเด็กรักป่า ร่วมบริจาคสินค้าคุณภาพดี

[ +zoom ]
รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา บริจาคเป็นเงินสด
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY