Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ลอกคราบปรับตัว อพช.สุรินทร์ บนสถานการณ์ใหม่
สถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ทำให้หลายหน่วยงานต้องหาแนวทางการทำงานใหม่ๆและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีรายได้หลักจากการรับบริจาคหรือเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อนำมาดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ตามประเด็นที่องค์กรขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งนับวันรายได้ด้วยวิธีการที่กล่าวข้างต้นมีแต่จะลดน้อยลงเรื่อยๆ

วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเวทีพบปะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน พร้อมปันบทเรียนประสบการณ์การปรับตัวของแต่ละองค์กร ซึ่งพบว่าหลายองค์กรพยายามแสวงหาโอกาสและพัฒนางานใหม่ๆ โดยใช้ประสบการณ์ความรู้จากฐานงานที่ทำ ไปสู่การสร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองพร้อมกับการสานต่ออุดมการณ์งานพัฒนาอย่างแน่วแน่  และมีหลายองค์กรที่ก้าวไปสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เช่น ผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ  ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  ศูนย์ฝึกอบรม  ผลิตสื่อวีดิโอโทรทัศน์  ศิลปศึกษา  สถาบันฝึกอบรมและวิทยากรกระบวนการ

ดังนั้น การทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากยังมีหัวใจและอุดมการณ์ของนักขับเคลื่อนสังคมอย่างแน่วแน่ และมุ่งมั่นทำงานด้วยอยากเห็นสังคมดีงามร่วมกัน  เพราะหัวใจของธุรกิจเพื่อสังคมคือ การมีรายได้เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ไม่ใช่เป้าหมายสร้างกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ประกอบการ

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY