Thai | English
  ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากพนมเปญ
คณะจากดูงานจากพนมเปญ กัมพูชา

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 มูลนิธิพัฒนาอีสาน มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวน 11 องค์กร ที่ทำงานหลากหลายประเด็น เช่น งานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้หญิง เด็กเยาวชน สถาบันสนับสนุนนโยบาย กลุ่มสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน จำนวน 25 คน ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร DCA/CA 

ไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเครือข่ายในสุรินทร์หลายแห่ง เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนียน ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีเงินหมุนเวียน 100 กว่าล้านในปัจจุบัน /การบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ต.สลักได อ.เมือง /แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้ที่ได้รับกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท ที่มีการพิทักษ์สิทธิชุมชนและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการทำวิจัยประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยนักวิจัยชุมชน /บทบาทสตรีกับเกษตรอินทรีย์ ระบบการผลิตและการจำหน่าย ต.ทมอ อ.ปราสาท และกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภายในมูลนิธิพัฒนาอีสาน

Mr.Nop Vy เจ้าหน้าที่องค์กร Cambodian Center for Independence Media-Voice of Democracy (CCIM-VOD) กลุ่มสื่อมวลชนทำงานด้านการจัดรายการวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ออนไลน์ เล่าว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่และมีความชื่นชมยินดีที่เนทสามารถยืนหยัดทำงานมาได้ถึงทุกวันนี้ และการมาครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง จะนำความรู้ประสบการณ์ครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้ทราบอีกด้วย 

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
- เสริมพลัง
- ต้อนรับคณะดูงานจากแคนาดา
- ค่ายวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพทางเพศ
- ข้อคิดเสริมพลังจาก รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY