Thai | English
27 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวกิจกรรม
ผังเมือง เรื่องของเรา
ผังเมืองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพื้นที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ในเขตพื้นที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจทำให้ความสุขของชุมชนถูกบดบังด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ (อนุพจน์ พนาพรศิริกุล,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

สุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กำลังมีการปรับปรุงผังเมือง  โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และการแก้ไขบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 โดยอยู่ในขั้นตอนให้ประชาชนเกี่ยวข้อง ตรวจดูตามสถานที่ราชการที่ติดประกาศ และยื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 90 วันระหว่างวันที่10 กันยายน –8 ธันวาคม 2558 นี้

คณะทำงานพลังพลเมืองจัดการตนเอง ได้จัดเวทีพลังพลเมืองจัดการตนเองครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์นโยบายเรื่องการปรับผังเมืองในระดับชาติและระดับจังหวัด  เกิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องการปรับผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ และเกิดแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องผังเมืองบนฐานประโยชน์ของพลเมืองจังหวัดสุรินทร์นั้น  โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานผังเมืองสุรินทร์และนักผังเมืองอิสระ คือ

นายโกมล  จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้อธิบายถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ 2556  ซึ่งมีการแก้ไขสาระสำคัญ ดังนี้
    ข้อ 8 ที่ดินประเภทชุมชน
    ข้อ 9 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
    ข้อ 10 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ตัวอย่างการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์  เช่น 
ข้อ 11 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เดิมเขียนไว้ว่า “ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษ การเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น”  ให้แก้ไขเป็น

“ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การเพาะปลูกพืช  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น” โดยตัดคำว่า “ปลอดสารพิษ”ออกไป   
    
นางภารนี  สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผังเมืองและชี้ให้เห็นถึงสาเหตุการแก้ไขผังเมืองว่าเชื่อมโยงกับความพยายามพัฒนาประเทศให้ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต รวมถึงการตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่าการตัดคำว่าเกษตรปลอดสารพิษออกไปนั้นมาจากการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 6/2558  ดังข้อความต่อไปนี้

“เนื่องจากคำว่า ปลอดสารพิษ จะต้องทำเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษและสารพิษซึ่งอยู่ในสภาพความเป็นจริง เกษตรกรรมในพ้นที่ยังคงต้องมีการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การกำหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลอดสารพิษหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมปลอดสารพิษจะสร้างผลกระทบให้กับเกษตรกรในพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องได้” 

สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558 หากท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประกาศการใช้ผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงนั้น  สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่10 กันยายน – 8 ธันวาคม 2558 นี้  เพราะผังเมืองเป็นเรื่องของการวางผังอนาคตของพวกเราทุกคน  ไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


 

[ +zoom ]
คุณโกศล จำนงผล นักวิเคราะห์ผังเมือง สนง.ผังเมืองจ.สุรินทร์

[ +zoom ]
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวกิจกรรม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน จัดงานเทศกาลถนนสายวัฒนธรรมผ้าไหมอาเซียน : ASEAN SILK FESTIVAL 2019 ครั้งที่1
- งานครบรอบ 9 ปี ตลาดนัดสีเขียว ณ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน ร่วมประชุมรับฟังแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2562 จ.บึงกาฬ
- ทำเกษตรแล้วปรับตัวอย่างไร ในยุค THAILAND 4.0
- รับคณะศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
- สุภาพ เกื้อทาน ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง ต.ตะเคียน
- รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต
- เสริมพลัง สร้างทักษะชีวิต
- ลดต้นทุนด้วยการทำนาหยอด
- โช โอกะ ผู้ประกอบการหัวใจสีเขียว
ดูทั้งหมด

Copyright by netsurin.org
Engine by MAKEWEBEASY